Ellevated

Artikel 1. Definities
1.1. Algemene Voorwaarden: het onderhavige document.
1.2. Dienst: de activiteit(en) die ELLEVATED voor opdrachtgever zal verrichten, zoals in de Overeenkomst gespecificeerd. De Diensten die ELLEVATED levert bestaan onder meer uit, grafisch ontwerp, branding, online marketing en het ontwikkelen van websites, (web)applicaties en diverse print materialen.
1.3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen ELLEVATED en de opdrachtgever, krachtens welke ELLEVATED de Dienst zal uitvoeren/leveren, zoals beschreven in de offerte.

Artikel 2. Aanbod en aanvaarding
2.1. ELLEVATED zal een offerte opstellen waarin zij aangeeft wat bij de Dienst inbegrepen is en welk bedrag bij aanvaarding verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de Dienst is bindend. Indien de offerte door de opdrachtgever wordt aanvaard, komt de Overeenkomst tot stand. Offertes van ELLEVATED blijven 30 dagen geldig. Zo lang de klant niet heeft ingestemd met de offerte, heeft ELLEVATED het recht om de offerte in te trekken of te wijzigen.
2.2. Indien blijkt dat door de opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn, heeft ELLEVATED het recht de prijzen en andere modaliteiten van de overeenkomst hierop aan te passen.
2.3. Op de Overeenkomst, aanbiedingen en offertes zijn te allen tijde deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.4. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor ELLEVATED alleen bindend indien en voor zover deze door ELLEVATED uitdrukkelijk zijn aanvaard.

2.5. Alle niet-geselecteerde finale ontwerpen die in het kader van de Dienst zijn gecreëerd, blijven het exclusieve eigendom van ELLEVATED. Deze ontwerpen mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ELLEVATED worden gebruikt, gereproduceerd of openbaar gemaakt.
 2.6 Voorschotten: De opdrachtgever stemt ermee in dat alle voorschotten die zijn betaald voor de uitvoering van de opdracht niet terugbetaalbaar zijn. Deze voorschotten worden beschouwd als vergoeding voor de tijd en middelen die zijn gereserveerd voor de opdracht, en als compensatie voor mogelijke verliezen als gevolg van het reserveren van tijd voor de opdrachtgever. In geval van annulering of beëindiging van de opdracht door de opdrachtgever, blijven de betaalde voorschotten volledig verschuldigd aan ELLEVATED.

Artikel 3. Uitvoering van de Dienst
3.1. Voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen garandeert ELLEVATED dat de Dienst naar best kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. Ter zake van de te verlenen Dienst(en) heeft ELLEVATED slechts een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis.
3.2. ELLEVATED is gerechtigd de Diensten te laten verrichten door derden. Eventuele hiermee verband houdende meerkosten zullen alleen met instemming van de opdrachtgever worden doorgerekend.
3.3. De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en te laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is en de informatie en gegevens te verstrekking die nodig zijn om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken.
3.4 ELLEVATED heeft het exclusieve recht om te controleren en te bepalen hoe de middelen, manieren en methoden worden ingezet waarmee de diensten vereist door deze overeenkomst worden uitgevoerd.
3.5 ELLEVATED heeft het recht om diensten te verlenen voor anderen gedurende de looptijd van deze overeenkomst.

Artikel 4. Meerwerken
4.1. Indien ELLEVATED op verzoek of met voorafgaande instemming van de opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de opdrachtgever afzonderlijk worden vergoed. ELLEVATED is niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen.
4.2. De opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening en de wederzijdse verantwoordelijkheden van opdrachtgever en ELLEVATED kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor de opdrachtgever nimmer grond voor opzegging of ontbinding van de overeenkomst. Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal ELLEVATED de opdrachtgever desgevraagd schriftelijk informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden of prestaties.

Artikel 5. Aansprakelijkheidsbeperking en schadebeding
5.1. ELLEVATED kan, alleen of samen met anderen, slechts aansprakelijk worden gesteld voor haar opzet en/of grove fout of grove nalatigheid.
5.2. ELLEVATED is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals bijvoorbeeld financiële en commerciële verliezen, winstderving, verhogen van algemene kosten, bijkomende personeelskosten, immateriële schade, pure commerciële en/of vermogensschade of –opportuniteiten.
5.3. In alle gevallen bedraagt de maximale vergoeding voor schade die ELLEVATED veroorzaakte, het bedrag van de effectief door de opdrachtgever betaalde facturen van de 12 kalendermaanden die het schade verwekkend feit voorafgaan.

5.4 De klant vrijwaart ELLEVATED voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de klant verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Opdracht worden gebruikt.
5.5 Indien ELLEVATED haar diensten niet kan uitvoeren wegens overmacht, waaronder begrepen wordt ongevallen, oorlog, stakingen, lock-outs, opstanden, vertragingen bij leveranciers, heeft ELLEVATED het recht een einde te stellen aan de overeenkomst zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn aan de klant.

Artikel 6. Betalingsvoorwaarden  
6.1. Tenzij anders vermeld, zijn de facturen van ELLEVATED betaalbaar op de zetel van ELLEVATED, uiterlijk binnen 15 dagen na factuurdatum en dit zonder recht op schuldvergelijking, inhouding of opschorting.
6.2. Bij niet betaling op de vervaldag van de factuur wordt het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning vermeerderd met een nalatigheidintrest van één procent per maand, berekend van dag tot dag. Tevens is in dat geval een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van het aangerekende, niet tijdig voldane bedrag. ELLEVATED is gerechtigd de uitvoering van haar verbintenissen op te schorten tot volledige betaling is ontvangen van factuur, intresten en schade of de overeenkomst voortijdig te beëindigen, zonder dat ELLEVATED enige opzegtermijn, opzegvergoeding of andere compensatie ingevolge de voortijdige beëindiging aan verschuldigd is en onverminderd haar recht om de maandelijkse facturatie verder door te voeren ten minste voor de eigen kosten en gederfde winsten, forfaitair begroot op 50% van de prijs van de Overeenkomst. De tijdige betaling van de facturen vormt voor ELLEVATED een essentiële voorwaarde voor de goede uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 7. Intellectuele eigendomsrechten
7.1. De verzameling van reeds door ELLEVATED ontwikkelde en in eigendom zijnde componenten (programmatuur/code) waarop ELLEVATED eventueel een nieuwe omgeving/applicatie ten behoeve van de opdrachtgever kan bouwen is het intellectuele eigendom van ELLEVATED en/of haar licentiegevers. ELLEVATED verleent de opdrachtgever, voor de duur van de Overeenkomst, een niet exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht ten aanzien van deze verzameling.
7.2. Partijen komen overeen dat enkel de auteursrechten op de lay-out (van bijvoorbeeld een website) en overige ontwikkelde grafische materialen, onder opschortende voorwaarde van volledige betaling tot aan de afronding van het project, worden overgedragen aan de opdrachtgever. Hetzelfde geldt voor het deponeren van de creaties van ELLEVATED als merk. De opdrachtgever krijgt geen toegang tot al de overige elementen zoals de broncode, strategische plannen en ontwikkelingen en andere door ELLEVATED ontwikkelde elementen. Enkel en uitsluitend voor zover dit uitdrukkelijk is overeengekomen, kan de broncode van overige programmatuur en de bij de ontwikkeling van die programmatuur voortgebrachte technische documentatie, aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld en is de opdrachtgever gerechtigd in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen.
7.3. De opdrachtgever is niet gerechtigd om na beëindiging van de Overeenkomst de gecreëerde (web)applicaties op andere wijze te exploiteren en/of (weder) te gebruiken, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
7.4. Het is de opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectueel eigendom uit de werken te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen eventuele aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de werken.
7.5. Het is ELLEVATED en/of haar licentiegevers toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de werken. Indien ELLEVATED door middel van technische bescherming de werken heeft beveiligd, is het de opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

7.6. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de werken dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. De opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare vergoeding van 10.000,- euro per inbreuk makende handeling en per dag dat deze voortduurt, betalen aan ELLEVATED, onverminderd het recht van ELLEVATED om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.

7.7  Na het voltooien van de Opdracht heeft ELLEVATED geen bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen, voorbereidende ontwerpen en gegevens.
7.8 De opdrachtgever erkent en stemt ermee in dat de auteur (hierna “de opdrachtnemer”) het recht behoudt om auteursrechten te vragen voor zijn creatieve werken, zoals branding, logo-ontwerp en printmaterialen, waarbij creatie aan te pas komt. Echter, de opdrachtnemer kan ervoor kiezen om de auteursrechten voor deze specifieke werken over te dragen aan de opdrachtgever. De overdracht van auteursrechten omvat uitdrukkelijk alleen de hierboven genoemde werken en omvat niet de overdracht van auteursrechten voor websites. Indien de opdrachtnemer ervoor kiest om de auteursrechten over te dragen aan de opdrachtgever, stemt de opdrachtgever ermee in dat hij het recht verwerft om de betreffende werken te gebruiken, aanpassen, verspreiden en exploiteren zoals hij dat wenst, zonder verdere beperkingen van de opdrachtnemer. De opdrachtgever verbindt zich ertoe om, indien de auteursrechten worden overgedragen, de roerende voorheffing op de auteursrechtenvergoeding correct aan te geven bij de FOD Financiën via elektronische middelen, uiterlijk binnen vijftien dagen na de betaling van de auteursrechtenvergoeding zoals vermeld op de factuur van de opdrachtnemer.

Artikel 8. Geheimhouding
8.1. Partijen zullen informatie, gegevens, verslagen, adviezen, cursussen, werkdocumenten die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, altijd vertrouwelijk behandelen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
8.2. ELLEVATED zal geen kennisnemen van data die de opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de systemen van ELLEVATED, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of ELLEVATED daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal ELLEVATED zich inspannen de kennisname van de data te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.

Artikel 9. Privacy
10.1. Bij het gebruik van de Dienst kunnen persoonsgegevens worden verwerkt. De opdrachtgever geldt als verantwoordelijke en ELLEVATED als bewerker. De persoonsgegevens, van (potentiële) klanten, die bij het gebruik van de Dienst door ELLEVATED in opdracht van de opdrachtgever kunnen worden verwerkt zijn: contactgegevens (waaronder e-mailadressen en telefoonnummers); technische gegevens (waaronder IP-adressen en browserinformatie); inloggegevens (waaronder gebruikersnamen en wachtwoorden); betaalgegevens (waaronder IBAN/BIC en – creditcardinformatie). Verder kan ELLEVATED in het kader van de Dienst de volgende persoonsgegevens verwerken van medewerkers van opdrachtgever: contactgegevens medewerkers (waaronder e-mailadressen en telefoonnummers); technische gegevens (waaronder IPadressen en browserinformatie); inloggegevens (waaronder gebruikersnamen en wachtwoorden).
10.2. ELLEVATED verwerkt de in deze Algemene Voorwaarden omschreven persoonsgegevens onder het gezag van de opdrachtgever en onder diens uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid. ELLEVATED zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan tussen de opdrachtgever en ELLEVATED is overeengekomen, en zal deze enkel verwerken voor de duur van de Overeenkomst. De opdrachtgever zal ELLEVATED op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in de Overeenkomst zijn benoemd.
10.3. ELLEVATED zal bij de uitvoering van de Overeenkomst de GDPR naleven. De opdrachtgever zal diens eigen verplichtingen onder de toepasselijke wet- en regelgeving eveneens steeds naleven.
10.4. De opdrachtgever garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derden, en dat er is voldaan aan alle informatieverplichtingen alsmede de toestemmingsvereisten zoals neergelegd in de GDPR en overige wet- en regelgeving ter zake.
10.5. De opdrachtgever geeft ELLEVATED hierbij toestemming om bij de verwerking van persoonsgegevens gebruik te maken van derden, met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. Op verzoek van de opdrachtgever zal ELLEVATED de opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren over de door haar ingeschakelde derden. De opdrachtgever heeft het recht om tegen enige, door ELLEVATED ingeschakelde derden, bezwaar te maken. Wanneer opdrachtgever bezwaar maakt tegen door ELLEVATED ingeschakelde derden, zullen opdrachtgever en ELLEVATED in overleg treden om hiertoe tot een oplossing te komen.

Artikel 11: onderhoud website
11.1.Indien de klant bij ELLEVATED een onderhoudscontract website afsluit, zal ELLEVATED voor de klant volgende diensten verstrekken
– Maandelijkse update en onderhoud van de website van de klant.
– Technische support voor het geval er technisch iets misloopt met deze site (bugs) in zoverre een oplossing van de problemen tot de normale stand van de techniek behoort en niet veroorzaakt is door toedoen van de klant zelf.
– Update van de beveiligingplugins en software zodanig dat de kans op hacking beperkt blijft.
ELLEVATED zorgt voor het updaten van de plugins gebruikt op de website van de klant met als voordeel dat bepaalde bugs uit de plugin gehaald worden. Ook zal de code van de plugins worden door ELLEVATED geoptimaliseerd zodat de functionaliteit zo vlot mogelijk verloopt. Bij de update van WordPress zelf zal ook de snelheid en veiligheid geoptimaliseerd worden alsook enkele extra functionaliteiten toegevoegd worden.
– Caches worden geledigd zodat de nieuwste updates binnen een aanvaardbaar tijdbestek worden doorgevoerd
naar de klant.
– Maandelijkse check of de spamfilters geüpdatet kunnen worden.
– Elke maand wordt er een extra backup genomen.
11.2. Het onderhoudscontract omvat geen andere diensten dan die hierboven vermeld. Het onderhoudscontract omvat
dus bijvoorbeeld niet het aanbrengen van wijzigingen aan de website. Partijen komen overeen dat ELLEVATED een middelenverbintenis aangaat en deze uitvoert volgens de algemeen aanvaarde professionele standaarden die redelijkerwijze door de klant verwacht kunnen worden. ELLEVATED spant zich in om voldoende gekwalificeerd personeel en in de nodige hardware en software te voorzien. De klant verbindt zich er toe de noodzakelijke en nuttige gegevens, informatie en documenten ter beschikking te stellen van ELLEVATED opdat zij haar opdracht naar best vermogen kan uitvoeren.
11.3. De prijs van de dienstverlening onderhoudscontract is jaarlijks te indexeren op basis van het indexcijfer der consumptieprijzen van de maand november 2021, prijs telkens te indexeren in januari op basis van het indexcijfer der consumptieprijzen van de maand november voorafgaand.
11.4. De overeenkomst onderhoudscontract wordt afgesloten voor een duur van 12 maanden en vangt aan de eerste van de maand volgend op de ondertekening van de overeenkomst. De overeenkomst zal, telkens na afloop van de overeengekomen duur, automatisch verlengd worden met een duur van 12 maanden, tenzij een partij minstens 2 maanden voor het verstrijken van de vervaldag van de betreffende periode van 12 maanden, de overeenkomst schriftelijk opzegt per aangetekende brief. De opzegging bedoeld in dit artikel gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de dag van ontvangst van de aangetekende brief. In geval de klant gedurende een lopend jaar geen gebruik meer maakt of wenst te maken van de diensten van ELLEVATED om welke reden dan ook (faling, stilleggen website, naamsverandering website, overname bedrijf edm.), is het saldo van de prijs van het volledige lopende jaar nog verschuldigd door de klant en ineens opeisbaar. De klant blijft zelf verantwoordelijk voor de betalingen aan derden (bijvoorbeeld business manager account op facebook) en voor het geactiveerd houden van zijn advertentieaccount bij het externe online marketingplatform. Het risico van het tijdelijk onbeschikbaar zijn of afgesloten worden van het account van de klant door derden, ligt bij de klant en kan niet worden ingeroepen als overmacht door de klant.

Artikel 12: slotbepalingen
12.1. Ingeval enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst nietig zou zijn, dan zal dit enkel kunnen leiden tot de nietigheid van de bepaling en tast dit voor het overige deze Algemene Voorwaarden of de overeenkomst niet aan. De nietige bepaling wordt vervangen door een nieuwe bepaling waarmee zoveel als mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

12.2. Ingeval van onduidelijkheid van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst, zal de onduidelijke bepaling dienen te worden geïnterpreteerd in eerste instantie naar de wil van partijen die eruit blijkt, gebeurlijk daarna op basis van de eraan voorafgaande geschriften.
12.3. Op deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing. Alle betwistingen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst worden voorgelegd aan de Belgische rechtbanken. Territoriaal zijn de rechtbanken van de zetel van ELLEVATED bevoegd.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

nl_BEDutch